STADGAR FÖR YOUNG FRIENDS

§ 1. Föreningens namn och hemort

Föreningens namn är Young Friends. En ideell förening med hemort i Helsingborg.

§ 2. Ändamål och verksamhet

Föreningen är en kultur- och vänskapsförening för kvinnor och män. Verksamheten består i att erbjuda och stimulera medlemmarna till intressanta och omväxlande kultur- och fritidsaktiviteter. Föreningen strävar efter att sammanföra människor i en fin gemenskap i syfte att skapa nya vänskapsförbindelser. Föreningen är helt fristående från politiska och religiösa samfund.

§ 3. Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmötet, extra årsmöte och styrelsen.

§ 4. Medlemskap

Medlem antages sedan medlemsansökan inlämnats och medlemsavgift erlagts.

Medlemsmatrikel med namn, adress och telefonnummer skall sammanställas vid varje större förändring av medlemsantalet och tillställas alla medlemmar. Medlem som inte vill införas i medlemsmatrikeln skall skriftligen meddela styrelsen detta. Då medtages endast medlemsnummer och förnamn. Mycket starka skäl ska dock finnas för att inte alla uppgifter skall medtagas. Styrelsen avgör och kan avslå medlemsansökan av denna orsak.

Medlemsavgiften fastställas på årsmötet och erlägges i förskott för nytt kalenderår.

Ansökan om medlemskap får avslås om det på sannolika grunder kan antagas att vederbörande kommer att verka mot föreningens ändamål och intressen.

Beslut att avslå medlemsansökan skall fattas av en fulltalig och enhällig styrelse. Undantag vid eventuellt jävförhållande. Beslutet skall inom en vecka från dagen för beslutet tillställas den berörde.

§ 5. Uteslutning

Medlem får inte uteslutas ur föreningen av annan anledning än att denne

 • har lämnat osanna uppgifter i sin medlemsansökan,
 • har brutit mot föreningens stadgar,
 • har motarbetat föreningens verksamhet eller ändamål eller
 • uppenbarligen skadat föreningens intressen.
 • Medlem som icke erlagt medlemsavgift anses ha utträtt ur föreningen.

Beslut om uteslutning fattas av en fulltalig och enhällig styrelse. Undantag vid jäv. Beslutet får begränsas till att omfatta viss tid. Sådan tidsbegränsad uteslutning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen.
Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.
Skälen för beslutet skall redovisas. Beslutet skall inom tre dagar från dagen för beslutet skickas rekommenderat till den berördes uppgivna adress. Beslutet får överklagas inom tre veckor av den berörde. Överklagas beslutet fattar styrelsen därefter slutgiltigt beslut. Erlagd medlemsavgift återbetalas ej.

§ 6. Subventioner av aktiviteter

Aktiviteternas självkostnad ligger som grund vid fastställande av avgifter vid olika programaktiviteter. Styrelsen kan dock besluta efter samråd med programgruppen och eller festkommittén om subvention av vissa aktiviteter. Föreningens totala kostnad för dessa subventioner under budgetperioden får endast uppgå till av årsmötet i förväg fastställt belopp.

Betalning för aktiviteter erlägges kontant. Om ej annat anges i program eller liknande, återbetalas ej erlagd avgift.

§ 7. Årsmötet

Medlems rätt att deltaga i handhavandet av föreningens angelägenheter utövas personligen på årsmötet.
Årsmötet hålles senast första tisdagen i april månad på plats, styrelsen bestämmer.
Skriftlig kallelse till årsmötet jämte föredragningslista och inlämnade motioner skall utsändas minst två veckor före årsmötet.
Vid årsmötet har varje medlem en röst. Omröstning sker öppet.
Om medlem begär det skall dock val ske slutet.
Vid omröstning, som ej avser val, gäller vid lika röstetal det förslag, som biträds av ordföranden vid mötet. Vid val skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.

Styrelseledamot äger icke deltaga i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd, för vilken denne är ansvarig, ej heller vid val av revisor.

Beslut fattas, där dessa stadgar ej annorlunda bestämmer, med enkel majoritet.

Protokollet justeras av ordföranden vid mötet och två medlemmar.

§ 8. Ärenden vid årsmötet

1. Årsmötet öppnas.
2. Val av ordförande och sekreterare vid mötet.
3. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare.
4. Fråga om årsmötets behöriga utlysande.
5. Fastställande av dagordningen.
6. Föredragning av styrelsens verksamhets- och förvaltningsberättelse för senaste verksamhetsåret samt revisorernas berättelse för samma tid.
7. Fråga om fastställande av resultat- och balansräkning samt disposition av tillgängliga medel.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.
9. Fastställande av årsavgiften för kalenderåret samt behandling av budgetförslag för det innevarande verksamhetsåret.
10. Val av föreningens ordförande
11. Val av sekreterare och kassör.
12. Val av övriga två ledamöter jämte suppleanter.
13. Val av revisor.
14. Val av ledamot till valberedningen.
15. Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet eller enskilda medlemmars skriftliga motioner inlämnade senast fyra veckor före årsmötet.
16. Övriga frågor.
17. Mötets avslutande.

Beslut i fråga av större ekonomisk betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte finns med i kallelsen till årsmötet. Detsamma gäller förslag till stadgeändringar.

§ 9. Extra årsmöte

För behandling av visst ärende skall extra årsmöte hållas, när styrelsen finner det erforderligt eller då det skriftligen med angivande av anledning begärs av minst en tiondel av föreningens medlemmar eller av revisorn.

I ärende, som skall behandlas på extra årsmöte, har styrelsen att avge utlåtande.

Kallelse sker på samma sätt som till ordinarie årsmöte och skall ske inom
14 dagar efter begäran. Mötet skall hållas inom två månader från kallelsen.
På extra årsmöte får endast avgöras ärenden som varit upptaget i kallelsen.
Protokollet justeras av ordföranden vid mötet och två medlemmar.

§ 10. Styrelse och valberedning

För föreningen skall utses en styrelse med säte i Helsingborg och som skall bestå av minst fem ledamöter och två suppleanter, vilka väljas vid årsmötet för en tid av ett år.

Valberedningen skall bestå av minst två ledamöter, varav en sammankallande, vilka väljas vid årsmötet för ett år i taget. Det åligger valberedningen att till kommande årsmöte vidtala och föreslå personer till styrelseledamöter och suppleanter samt revisor, revisorssuppleant och ev. ny valberedning.

§ 11. Styrelsens åligganden

Styrelsen företräder föreningen, bevakar dess intressen och handhar dess angelägenheter å föreningens vägnar i alla ärenden, angående vilka ej annorlunda bestämmes i dessa stadgar.

Styrelsen åligger att

 • verkställa av årsmötet fattade beslut.
 • handha föreningens ekonomiska angelägenheter och däröver låta föra räkenskaper.
 • till årsmötet avge årsredovisning för senast avslutade verksamhetsåret.
 • till årsmötet upprätta förslag till budget för det kommande verksamhetsåret.
 • tillsätta för föreningens verksamhet erforderliga kommittéer.
 • handha medlemsvärvningsaktiviteter och introduktionsaktiviteter för nya medlemmar.
 • besluta om avslag på medlemsansökan och uteslutning av medlem.

§ 12. Styrelsens sammanträden

Styrelsen sammanträder när ordföranden så finner lämpligt eller då minst två ledamöter så begär; dock minst sex gånger per verksamhetsår.

Kallelse med dagordning skall utsändas minst en vecka före sammanträdet till ledamöter och suppleanter. Suppleant får närvara och har yttranderätt men har endast rösträtt då denne ersätter ordinarie ledamot.

Styrelsen är beslutför med minst tre närvarande ledamöter. Besluten fattas med enkel majoritet. Vid lika röstetal har mötets ordförande utslagsröst. Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra. Omröstning inom styrelsen sker öppet.
Styrelsens protokoll justeras av ordföranden. Därefter ska de vara tillgängliga för medlemmarna.
Avvikande mening skall antecknas i protokollet.

§ 13. Firmateckning

Föreningen tecknas av ordföranden och kassören var för sig.

§ 14. Intern representation

Styrelse, ordinarie revisor och flitiga programgruppsmedlemmar avtackas på föreningens bekostnad med en middag varje år.

§ 15. Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår löper från och med 1 januari till och med 31 december. Styrelsens årsredovisning skall senast den 1 mars överlämnas till revisorn.

Styrelsens årsredovisning, budgetförslag, revisorns berättelse samt i förekommande fall styrelsens yttrande i anledning av denna skall hållas tillgängliga för medlemmarna senast två veckor före årsmötet.

§ 16. Revision

Revisor jämte revisorssuppleant väljas på årsmötet för ett år i sänder och bör ha god kännedom om grundläggande redovisningsregler. Styrelsens förvaltning och föreningens räkenskaper skall fortlöpande granskas av revisorn, som senast andra veckan i mars skall avge revisionsberättelse för gångna verksamhetsår. I denna skall bl a anges huruvida ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 17. Stadgefrågor

Förslag om ändring av eller tillägg till dessa stadgar, skall åtföljas av styrelsens yttrande om detsamma och behandlas av årsmötet. Beslut om ändring av eller tillägg till stadgarna fattas med minst två tredjedels majoritet.

§ 18. Upplösning av föreningen

Beslut om upplösning av föreningen skall fattas vid ordinarie eller extra årsmöte och fordrar minst två tredjedels majoritet. Årsmötet beslutar också om disposition av befintliga tillgångar.